Regions

Regional Presidents

Southwest Region President – Amy Barnett

Southeast Region President – Dawn Shipman

Northwest Region President – Keri Alva

Central Region President – Dnaydavina James

Northeast Region President – Dr. Lori O'Malley